សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការចាំវាបាច់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

#សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការចាំវាបាច់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេច
បញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្ដរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល។
ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

Source : ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK