ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺកូវីដ១៩ គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្ត និងមិនគិតថ្លៃ

ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺកូវីដ១៩ គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្ត និងមិនគិតថ្លៃ
—————————————————–
Credit : TVK