ស្ថានភាព និង ការអនុវត្តន៍វិធានការទប់ស្កាត់ការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

ប្រធានបទ« ស្ថានភាព និង ការអនុវត្តន៍វិធានការទប់ស្កាត់ការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ »


@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (30-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006
សន្ទនាមតិ
មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង Battambang Provincial Health Department