ពលរដ្ឋនៅស្រុកមោងឬស្សី​កំពុងខ្វះខាតទឹកប្រេីប្រាស់

ពលរដ្ឋនៅស្រុកមោងឬស្សី​កំពុងខ្វះខាតទឹកប្រេីប្រាស់

ចុចតំណរខាងក្រោមដើម្បីទស្សនា

https://fb.watch/3QAdmN7kBF/