ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តបាត់ដំបង »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (09-06-2022)
@ Call in: 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006