បុរសជនជាតិជប៉ុនមានដីចំកណ្ដាលព្រលានយន្តហោះ គេសុំទិញជាង 1លានដុល្លា មិនព្រមលក់ សុខចិត្តដាំបន្លែ

បុរសជនជាតិជប៉ុនមានដីចំកណ្ដាលព្រលានយន្តហោះ គេសុំទិញជាង 1លានដុល្លា មិនព្រមលក់ សុខចិត្តដាំបន្លែ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/PhnY4UE1YqI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC , Bussiness Cambodia
👉ប្រភព Video ៖ BBC Reel , AFP News Agency , Journeyman Pictures
(08.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere