ការសិក្សារកឃើញថាដាយណូស័រយក្សធំបំផុតមួយធ្លាប់ដើរត្រាច់ចរនៅអូស្ត្រាលីកាលពី ៩៦ លានឆ្នាំមុន

ការសិក្សារកឃើញថាដាយណូស័រយក្សធំបំផុតមួយធ្លាប់ដើរត្រាច់ចរនៅអូស្ត្រាលីកាលពី ៩៦ លានឆ្នាំមុន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/1gLfjqzk58Y
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ cbsnews
👉ប្រភព Video៖ ABC News (Australia) , The Star , CTV News , Sky News Australia
(10.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews