ការត្រៀមលក្ខណៈបើកដំណើរការតំបន់ទេសចរណ៍ឡើងវិញក្នុងបរិបទ ជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ការត្រៀមលក្ខណៈបើកដំណើរការតំបន់ទេសចរណ៍ឡើងវិញក្នុងបរិបទ ជំងឺកូវីដ១៩ »

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (14-09-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006