ធ្លាយជាតិពុលចេញពីរោងចក្រមួយនៅស្រុករតនមណ្ឌល ចូលក្នុងស្ទឹង បណ្តាលអោយត្រីងាប់ជាច្រើន

ធ្លាយជាតិពុលចេញពីរោងចក្រមួយនៅស្រុករតនមណ្ឌល ចូលក្នុងស្ទឹង បណ្តាលអោយត្រីងាប់ជាច្រើន

https://fb.watch/5LmB8jPsR2/