រន្ទះផ្តាច់ជីវិតបុរសម្នាក់ ពេលកំពុងជិះម៉ូតូ

រន្ទះផ្តាច់ជីវិតបុរសម្នាក់ ពេលកំពុងជិះម៉ូតូ
———————————————–
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/PJqgMY5RBbE
👉ប្រភពអត្ថបទ និង រូបភាព៖ Fresh news
👉ប្រភព Video ៖
(21.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
Telegram : https://t.me/joinchat/C6JXRRRRITJqzTqiMfFjlQ