បុរសម្នាក់កាន់កណ្តៀវនិងខ្វែវទៅធ្វើជើងដំឡូងត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់

បុរសម្នាក់កាន់កណ្តៀវនិងខ្វែវទៅធ្វើជើងដំឡូងត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់

ទស្សនាវីដេអូតាមដំណ៖ https://fb.watch/5fuR7MGGuh/