ឆេះផ្សារណាត់បាត់ដំបង

ឆេះផ្សារណាត់បាត់ដំបង នៅម៉ោង ៦:២០នាទី