ក្រុមចោរបិទមុខទៀតហើយ ! ប្លន់ ស្រ្តីពិការជើងវ័យចំណាស់ម្នាក់ ទើបលក់គោហើយថ្មីៗ

ក្រុមចោរបិទមុខទៀតហើយ ! ប្លន់ ស្រ្តីពិការជើងវ័យចំណាស់ម្នាក់ ទើបលក់គោហើយថ្មីៗ
អត្ថបទ កាត់ត ៖លោក ភី សុខ
ពិធីករ៖ លោក សាន់ ដារ៉ូ