ប៉ូលិស​ម៉ិក​ស៊ិច​ចាប់​បុរស​កាំភ្លើង​មាសជាមួយ​នឹង​ថ្នាំញៀន​៣៨​កញ្ចប់​

ប៉ូលិស​ម៉ិក​ស៊ិច​ចាប់​បុរស​កាំភ្លើង​មាសជាមួយ​នឹង​ថ្នាំញៀន​៣៨​កញ្ចប់​