ស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុក និង វិលត្រឡប់មកស្រុក ឆ្នាំ២០២២

@ ប្រធានបទ« ស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុក និង វិលត្រឡប់មកស្រុក ឆ្នាំ២០២២ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (07-06-2022)
@ Call in: 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006