ត្រីក្នុងសមុទ្ររាប់លានក្បាល កកក្លាយទៅជាត្រីក្លាសេ ពាសពេញសមុទ្រ

ត្រីក្នុងសមុទ្ររាប់លានក្បាល កកក្លាយទៅជាត្រីក្លាសេ ពាសពេញសមុទ្រ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/s_czMXErbWI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Yonhap News
👉ប្រភព Video៖ news.kbs.co.kr , Seoul 4K Walker , Arirang News
(13.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere