បុរសពីរនាក់បើកគោយន្តត្រឡប់ពីចំការ តាមផ្លូវឡានចាស់សម័យសង្គ្រាម ជាន់មីនតោន ផ្ទះ ស្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់ម្នាក់

https://fb.watch/5Ln4ISDNnI/

បុរសពីរនាក់បើកគោយន្តត្រឡប់ពីចំការ តាមផ្លូវឡានចាស់សម័យសង្គ្រាម ជាន់មីនតោន ផ្ទះ ស្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់ម្នាក់