ការចូលរួម​របស់​ព្រះ​សង្ឃ​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការឆ្លង​ ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ ក្នុង​រដូវបុណ្យភ្ជុំ​បិណ្ឌ

ការចូលរួម​របស់​ព្រះ​សង្ឃ​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការឆ្លង​ ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ ក្នុង​រដូវបុណ្យភ្ជុំ​បិណ្ឌ

សូមស្តាប់កិច្ចសន្ទនាទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖