មនុស្សជាង ៣០០នាក់ កាត់ទោសដាក់គុកមួយជីវិត ក្រោយរដ្ឋប្រហារមិនសម្រេច

មនុស្សជាង ៣០០នាក់ កាត់ទោសដាក់គុកមួយជីវិត ក្រោយរដ្ឋប្រហារមិនសម្រេច


📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/zXfHaE6Z8x4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ yahoo
👉ប្រភព Video៖ FRANCE 24 English , Al Jazeera English , euronews (in English) , AFP News Agency
(30.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere