គ្រាន់តែភ្លៀងកក់ខែ នាំមកជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ ប៉ះពាល់ផ្ទះពលរដ្ឋជាង៧០ខ្នង នៅស្រុករុក្ខគិរី

គ្រាន់តែភ្លៀងកក់ខែ នាំមកជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ ប៉ះពាល់ផ្ទះពលរដ្ឋជាង៧០ខ្នង នៅស្រុករុក្ខគិរី