និយាយលែងចេញហើយ! សូម្បីតែនៅលើកំពូលភ្នំអេវឺរេសក៏មានជំងឺដូវីដ-១៩ ដែរ

និយាយលែងចេញហើយ! សូម្បីតែនៅលើកំពូលភ្នំអេវឺរេសក៏មានជំងឺដូវីដ-១៩ ដែរ

ទស្សនាក្នុងFB https://fb.watch/5q53HpgKe0/

ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/3g1MorgtgJ4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CBS-46
👉ប្រភព Video៖ Sky News , TODAY , AFP News Agency , FRANCE 24 English , Sharjah24 News , UNTV News and Rescue
(11.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews