លោក សាកូហ្ស៊ី ចង់ប្តឹងទៅតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុប ក្រោយតុលាការបារាំងកាត់ទោសរឿងពុករលួយ

លោក សាកូហ្ស៊ី ចង់ប្តឹងទៅតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុប ក្រោយតុលាការបារាំងកាត់ទោសរឿងពុករលួយ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/6Jwrnhx7pB8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ france24
👉ប្រភព Video៖ FRANCE 24 English , Sky News , RT Arabiceuronews (in English) , FRANCE 24
(07.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere