លោក Trump និយាយ​ថា​សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​កម្ទេច​ទូក​អ៊ីរ៉ង់​ដែល​រំខាន​ដល់​កប៉ាល់​អាមេរិក​

លោក Trump និយាយ​ថា​សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​កម្ទេច​ទូក​អ៊ីរ៉ង់​ដែល​រំខាន​ដល់​កប៉ាល់​អាមេរិក​