ពលរដ្ឋរស់នៅនិងប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងសង្កែសម្តែងក្តីព្រួយបារម្ភ ខណៈទឹកស្ទឹងនៅ តែមានពណ៌ល្អក់នៅឡើយ

https://fb.watch/5_YVbthIsY/

ពលរដ្ឋរស់នៅនិងប្រើប្រាស់ទឹកស្ទឹងសង្កែសម្តែងក្តីព្រួយបារម្ភ ខណៈទឹកស្ទឹងនៅ តែមានពណ៌ល្អក់នៅឡើយ