យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បូជាជីវិតប្រជាជន ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សតែពីរបីនាក់

ទស្សនាតាដំណ៖https://fb.watch/4ypMtuUTQg/

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បូជាជីវិតប្រជាជន ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សតែពីរបីនាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/8RVnqxGqEqI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ The Guardian
👉ប្រភព Video៖ BBC News , Al Jazeera English , DW News , Guardian News , FRANCE 24 English , Channel 4 News
(30.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere