យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនតារាល្បីៗមួយចំនួនដែលគាំទ្រចលនាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនតារាល្បីៗមួយចំនួនដែលគាំទ្រចលនាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/J6obg2NXQQ4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Anadolu
👉ប្រភព Video ៖ FRANCE 24 English , AFP News Agency , The Telegraph , Salai Zonuam
(19.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere