ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងទីក្រុង អង្វររកជំនួយពីអង្គការមនុស្សធម៌ និង អង្គការសហប្រជាជាតិ

ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងទីក្រុង អង្វររកជំនួយពីអង្គការមនុស្សធម៌ និង អង្គការសហប្រជាជាតិ ខណៈពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងភៀសខ្លួន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Ia4zHSg-MgI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AFP
👉ប្រភព Video៖, Reuters , Al Jazeera English , ABC News (Australia) , Arirang News , Unreported World , LOR LAH HAY
(21.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews