ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ា បន្តសម្រុកទៅប្រទេសឥណ្ឌាច្រើនឡើងៗ

ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ា បន្តសម្រុកទៅប្រទេសឥណ្ឌាច្រើនឡើងៗ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNA
👉ប្រភព Video៖ Global News, BBC News, Arirang News, WION
(13.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere