មេដឹកនាំបាតុករធំៗជិត ១០ រូប របស់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ

មេដឹកនាំបាតុករធំៗជិត ១០ រូប របស់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/RmkaC4Ibo7E
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ WION , BBC News , CNA , DW News , CBC News: The National
(21.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews