ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ សង្កាត់អូរម៉ាល់

ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ សង្កាត់អូរម៉ាល់

ទស្សនានិងស្តាប់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងតាមគេហទំព័រខាងក្រោមៈ

https://www.facebook.com/fm92.70/videos/4396453603759314/

ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ សង្កាត់អូរម៉ាល់