សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្លែងសារសម្លេង អំពីស្ថានភាពករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នាយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្លែងសារសម្លេង អំពីស្ថានភាពករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នាយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០