មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង កោះប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីដាក់ចេញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង កោះប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីដាក់ចេញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/CMOYc4GYpKQ
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ KNCA
👉ប្រភព Video៖ Statecraft , Pyongyang Broadcast Service – D.P.R of Korea. , AP Archive , CNA , VOA News , PolyMatter
(09.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews