លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ឆ្លើយសំណួរ វិទ្យុបារាំង(RFI) ពាក់ព័ន្ធការស្លាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ឆ្លើយសំណួរ វិទ្យុបារាំង(RFI) ពាក់ព័ន្ធការស្លាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩
——————————————————
Cr : ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK