រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ៖ ថ្ងៃនេះកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេង ក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចលើពិភពលោក ដែលកូនខ្មែរសម័យតេជោ គួរមានមោទនភាព !

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ៖ ថ្ងៃនេះកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេង ក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចលើពិភពលោក ដែលកូនខ្មែរសម័យតេជោ គួរមានមោទនភាព !

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/_qzDoPt64yg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ ត៌មាន៧០វិនាទី
👉ប្រភព Video៖ KrisEnergy Ltd
(29.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere