បុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្រោយពីដុតផ្ទះខ្លួនឯងឆេះខ្ទេច ព្រោះតែរឿងប្រចណ្ឌ ប្រពន្ធថាលួចមានសហាយ

 

បុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្រោយពីដុតផ្ទះខ្លួនឯងឆេះខ្ទេច ព្រោះតែរឿងប្រចណ្ឌ ប្រពន្ធថាលួចមានសហាយ