រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនូវរោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរនានា នៅទូទាំងប្រទេស

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនូវរោងភាពយន្ត និងសារមន្ទីរនានា នៅទូទាំងប្រទេស