បទបញ្ជារបស់ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន …

បទបញ្ជារបស់ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន “ការងារធ្វើឱ្យរួចតែពីដៃមួយចំនួន ទទួលយកលែងបានហើយ”
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ KT
👉ប្រភព Video ៖ 70s Team
(18.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី