ដោះស្រាយករណីនារីអូតែស(𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙚 )មិនចេញ ហ្វីលីពីនបញ្ជាឲ្យដកមេប៉ូលិសក្រុង 𝙈𝙖𝙠𝙖𝙩𝙞

💥𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 9 …
📍ដោះស្រាយករណីនារីអូតែស(𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙚 )មិនចេញ ហ្វីលីពីនបញ្ជាឲ្យដកមេប៉ូលិសក្រុង 𝙈𝙖𝙠𝙖𝙩𝙞
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

💥 តាមដានព័ត៌មាន 𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 “𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙚 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙞𝙣𝙖”
👉ព័ត៌មានទី១៖ https://fb.watch/2R5owU19NC/
👉ព័ត៌មានទី២៖ https://fb.watch/2Rha6DmCh_/
👉ព័ត៌មានទី៣៖ https://fb.watch/2SoMc8v4Ix/
👉ព័ត៌មានទី៤៖ https://fb.watch/2TBraQRbZo/
👉ព័ត៌មានទី៥៖ https://fb.watch/2TLybZAC3d/
👉ព័ត៌មានទី៦៖ https://fb.watch/2YP3ev1au3/
👉ព័ត៌មានទី៧៖ https://fb.watch/2ZaOd7a3Z_/
👉ព័ត៌មានទី៨៖ https://fb.watch/2ZfjveWNTd/
👉ព័ត៌មានទី៩៖ https://fb.watch/3amG-J_hKh/

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/QPEowQObY8k
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ GMA News , ABS-CBN News
(22.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere