ជម្លោះកាន់តែផុងជ្រៅ ខណៈប៉ាកគីអៅត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងប្រធានបក្សរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន

ជម្លោះកាន់តែផុងជ្រៅ ខណៈប៉ាកគីអៅត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងប្រធានបក្សរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/GCmBXrBXOKg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ manilatimes.net
👉ប្រភព Video៖ Rappler , INQUIRER.net , ESNEWS
(19.07.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews