អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងជម្រុញអោយវិស័យរដ្ឋ​ ឯកជន​ និងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នា

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងជម្រុញអោយវិស័យរដ្ឋ​ ឯកជន​ និងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នា