ការដោះស្រាយជីវភាព ដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ឃុំរកា

ការដោះស្រាយជីវភាព ដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ឃុំរកា

ទស្សនាខ្លឹមសារទាំងស្រុងតាមដំណរខាងក្រោមនេះ

https://www.facebook.com/watch/live/?v=479090213480428&ref=watch_permalink