អាជ្ញាធរកំពុងនាំសាច់ញាតិចំនួន៧នាក់របស់បុរសរកស៊ីដឹកម្នាស់ម្នាក់នៅស្រុករុក្ខីរីខេត្តបាត់ដំបង ទៅលក់នៅភ្នំពេញដែលរកឃើញឆ្លងកូវីដ១៩ ទៅពិនិត្យសំណាក

អាជ្ញាធរកំពុងនាំសាច់ញាតិចំនួន៧នាក់របស់បុរសរកស៊ីដឹកម្នាស់ម្នាក់នៅស្រុករុក្ខីរីខេត្តបាត់ដំបង ទៅលក់នៅភ្នំពេញដែលរកឃើញឆ្លងកូវីដ១៩ ទៅពិនិត្យសំណាក

អត្ថបទ និង កាត់ត លោក ភី សុខ
ពិធីករ លោក សុខ វីរ៉ា