ផមផេវហៅបក្សកុម្មុយនីស្តចិនថា”បិសាច» តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិន ហៅថារដ្ឋមន្ត្រីជ្រុលនិយមរូបនេះថាជនជិតអស់តំណែង

ផមផេវហៅបក្សកុម្មុយនីស្តចិនថា”បិសាច» តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិន ហៅថារដ្ឋមន្ត្រីជ្រុលនិយមរូបនេះថាជនជិតអស់តំណែង


📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/wHIukp4fIFI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Global Times
👉ប្រភព Video ៖ Arirang News , Al Jazeera English ,
US GEGE , CNBC Television , VICE News
(13.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី