​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន “​វឌ្ឍនភាព និង​ទិសដៅ​ការងារ​បន្ត​របស់​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង​”

 

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន របស់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្តី​ពី​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន “​វឌ្ឍនភាព និង​ទិសដៅ​ការងារ​បន្ត​របស់​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង​” កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២០ ។​