សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី «​វឌ្ឍនភាព ទិសដៅ​ការងារ​បន្ដ​របស់​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង

ទូរទស្សន៍ និង​វិទ្យុ​ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយ​ផ្ទាល់​៖ អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​.
​ទូរទស្សន៍ និង​វិទ្យុ​ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយ​ផ្ទាល់​៖ អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី «​វឌ្ឍនភាព ទិសដៅ​ការងារ​បន្ដ​របស់​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង​» នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២០​