សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី «​វឌ្ឍនភាព ទិសដៅ​ការងារ​បន្ដ​របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​» នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២០​

អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្ដីពី «​វឌ្ឍនភាព ទិសដៅ​ការងារ​បន្ដ​របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​» នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២០​