នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឥណ្ឌា ប្រាប់ប្រជាជនកុំស្ទាក់ស្ទើរចាក់វ៉ាក់សាំង សូម្បីម្ដាយលោកអាយុជិត ១០០ ឆ្នាំក៏ចាក់រួចហើយដែរ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ឥណ្ឌា ប្រាប់ប្រជាជនកុំស្ទាក់ស្ទើរចាក់វ៉ាក់សាំង សូម្បីម្ដាយលោកអាយុជិត ១០០ ឆ្នាំក៏ចាក់រួចហើយដែរ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/RqYt0QH3go8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ XINHUA
👉ប្រភព Video៖ Hindustan Times , India Today , NTV Telugu , IndiaTV
(28.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews