អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង ជម្រុញអោយ ស្ថាប័នជំនាញពង្រឹងការងាររបស់ខ្លួន

អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង ជម្រុញអោយ ស្ថាប័នជំនាញពង្រឹងការងាររបស់ខ្លួន​ ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាប ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា កុំឲ្យទំនិញមានទំនិញខូចគុណភាព មានដាក់លក់នៅ ក្នុងទីផ្សារ