ជម្រុញការចិញ្ចឹមសត្វ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ជម្រុញការចិញ្ចឹមសត្វ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ »

 @ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-

@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (19-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006