នាយក​រដ្ឋបាល​សាលាខេត្ត ព្រមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ទីរ អង្គភាព ជុំវិញ​ខេត្ត សូម​ចូលរួម​សម្តែង​នូវ​សមានចិត្ត តាមរយៈ​ការស្ម័គ្រចិត្ត​ជូន​គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ និង​ជំងឺ​កូវី​ដ​-១៩

ថ្នាក់ដឹកនាំ គណៈ​អភិបាលខេត្ត នាយក​រដ្ឋបាល​សាលាខេត្ត ព្រមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ទីរ អង្គភាព ជុំវិញ​ខេត្ត សូម​ចូលរួម​សម្តែង​នូវ​សមានចិត្ត តាមរយៈ​ការស្ម័គ្រចិត្ត​ជូន​គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ និង​ជំងឺ​កូវី​ដ​-១៩ នូវ​ប្រាក់​បៀវត្ស​ចំនួន​០៦​ខែ ដោយ​គិត​ចាប់ពី​ខែ ឧសភា រហូតដល់​ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២០ ដូច​មាន​រាយ​នាម និង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់ នៃ​ខែ​នី​មួយៗ​ដូចខាងក្រោម ៖​